Cách sử dụng trang web

  1. TOP
  2. Cách sử dụng trang web

Trang web này hỗ trợ mọi người dân Việt Nam có một cuộc sống thoải mái tại Nhật Bản. Mọi người có thể tìm kiếm bằng nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhất định hãy thử trải nghiệm.

mecha!!図
Danh mục
Tìm thông tin liên quan.
Đó là Meccha !!

Hơn nữa, trường hợp bạn không tìm thấy thông tin ở đó, hoặc nếu có những khó khăn tại Nhật Bản,
"Tư vấn khắc phục sự cố"
Vui lòng bấm vào nút này

Nhà điều hành

Chọn khu vực bạn muốn tìm hiểu.

Bản đồ Nhật Bản

Từ meccha.jp,
Chọn khu vực bạn muốn biết.

Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều nội dung.

パソコンの絵

Các bài báo quan tâm trên trang web
Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều nội dung.